Saturday, November 25, 2017

Koshi-Waza EssentialsA huge array of hip throws here:

Ogoshi
Koshi-guruma
Tsuri-goshi
Tsuri-komi-goshi (competition version)
Sode-tsuri-komi-goshi
Harai-goshi
Utsuri-goshi (competition version)

No comments:

Post a Comment