Friday, November 24, 2017

Ashiwaza EssentialsThis 8-minute video covers:
De-ashi-barai
Okuri-ashi-barai
Hiza-guruma
Sasae-tsuri-komi-ashi
Harai-tsuri-komi-ashi
Ashi-guruma
Oguruma
Osoto-gari (ai-yotsu & kenka-yotsu)
Kosoto-gari (& kosoto-gake)
Ouchi-gari
Kouchi-gari (kenka-yotsu & ai-yotsu)
Uchimata

No comments:

Post a Comment